ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ อยู่สังกัดสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มีหน่วยงานย่อย
ทั้งหมด 5 งานได้แก่

  1. งานอาคารสถานที่ ทำหน้าที่ดูแล บริหารจัดการการ ใช้พื้นที่ อาคารและสถานที่ภายใน วิทยาเขต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. งานซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ให้กับหน่วยงานภายใน วิทยาเขต ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบำรุง รักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานด้วย
  3. งานยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การให้บริการยาน พาหนะ รับ - ส่งอาจารย์พิเศษและบุคลากรของวิทยาเขต ในการติดต่อ ราชการ และให้บริการนิสิต ตลอดจนสนับสนุนด้านกายภาพ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ของยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล
  4. งานภูมิทัศนทำหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด รักษา สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตให้ร่มรื่น สะอาด น่าอยู่ มีบรรยากาศของสังคม แห่งการเรียนรู้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน ปรับแต่งต้นไม้ให้สวยงาม เป็นระเบียบ
  5. งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ทำหน้าที่ควบคุม บริหารจัดการระบบรักษา ความปลอดภัยภายในวิทยาเขต ให้ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
 
   
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ - สำนักงานวิทยาเขต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4 ต่อ 2646