ประเภทของทุน

งบประมาณไม่เกิน
30,000 บาท/ทุน

อ่านรายละเอียด
...
งบประมาณไม่เกิน
50,000 บาท/ทุน

อ่านรายละเอียด
...
งบประมาณไม่เกิน
80,000 บาท/ทุน

อ่านรายละเอียด
...

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

การรับสมัครทุน

ผู้สมัครขอรับทุนต้องยื่นหลักฐานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
   1.แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ
   2. ประมวลการสอน (Course Syllabus) ที่ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนด
   3. หลักฐานการได้รับการอบรม Active Learning
   4. หลักฐานผลลัพธ์การเรียนของรายวิชา (Course Learning Outcome) ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของชั้นปี (Year Learning Outcome) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome) ที่ ระบุใน มคอ. 2

วันและเวลารับสมัคร

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567
สมัครที่ https://cmt3.research.microsoft.com/ คู่มือการสมัครขอรับทุน