ระเบียบที่เกี่ยวข้องของฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
   
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ - สำนักงานวิทยาเขต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4 ต่อ 2646