ระบบรายงานค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา

*ใช้ User และ Password ที่เข้า อินเตอร์เน็ต*
User :
Password :
 

ข้อมูลรายงานค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา

ปี
ลำดับที่
หน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บาท)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ข้อมูลรายงานเชื้อเพลิงของหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา

เดือน
ปี

 

ลำดับที่
หน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บาท)(*ข้อมูลเดือน 5/2567)
รวม
น้ำมันเบนซิน 91
น้ำมันเบนซิน 95
แก๊สโซฮอลล์
ดีเซล/ไบโอดีเซล
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซ LPG
ลิตร
บาท
ลิตร
บาท
ลิตร
บาท
ลิตร
บาท
ลิตร
บาท
ลิตร
บาท
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0