มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา    จังหวัดชลบุรี 20230
ปณิธาน

วิทยาเขตศรีราชา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีภูมิปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าและสืบทอดมรดกที่ดีงามของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาครัฐและเอกชน

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ศูนย์กลางความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยระดับมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

1.จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ และพานิชยนาวี พัฒนาบุคลากรด้านประสบการณ์การสอน และมีการนำองค์ความรู้จากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ มาใช้ในการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นเพิ่มทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
            2.เป็นศูนย์กลางในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชนสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพัฒนาหน่วยงาน บุคลากร และนิสิตสู่ความเป็นเลิศ
            3.พัฒนาส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาเขตกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
            4.สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างจิตสำนักให้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามจารีตประเพณี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย และจารีตประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างของแต่ละชุมชนและนานาชาติ
            5.บริหารงานแบบธรรมาภิบาล ระบบงานชัดเจน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก เน้นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร


Kasetsart University Si Racha campus
199 M.6 Sukhumvitt T.Tungsukhla A.Si rachaCHOLBURI PROVINCE
db_Started : 01-06-2550, Comments & Suggestion to watchara.src@gmail.com
โทร ภายใน 2623