/td>   4.3 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 4.4.4 จำนวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม           4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม 4.4.5 ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม             4.4.2 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด       7. การบริหารและการจัดการ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันให้แข่งขันได้ในระดับสากล 5.1 สภาสถาบัน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะท้อนถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 13.ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำ 3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำ 7.1 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยให้แข่งขันได้ในระดับสากล   7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน         7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย   7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก 20.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์     7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก   7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   17.ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 7.2 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3.2 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 7.4. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 18.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร     7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย   7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา   14.ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 7.3 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน 3.3 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน 7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคล ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน   7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ   7.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 3.4 ร้อยละของบุคลากรประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ   7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา         7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา           3.9 สัดส่วนของจำนวนบุคลากรในสำนักงานทั้งหมดต่อจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน     7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล   5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล 7.5 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 3.5 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล     5.11 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 15. ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 7.8 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 3.11 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 7.13 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ       21. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   3.7 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA)             3.8 งานที่มีการวิเคราะห์และนำผลไปปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน   8. การเงินและงบประมาณ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ     8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ         8.2 ร้อยละของเงินรายได้จริงจากภายนอกทั้งหมดต่อรายรับจริงทั้งหมด 4.2 ร้อยละของเงินรายได้จริงจากภายนอกทั้งหมดต่อรายรับจริงทั้งหมด 8.2 ร้อยละของเงินรายได้จริงจากภายนอกทั้งหมดต่อรายรับจริงทั้งหมด   8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน 5.4 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน       7.11 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน     5.6 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)       8.3 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า     5.7 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)       8.4 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า     5.8 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ       8.5 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ     5.10 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ   7.7 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ 3.10 งบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อบุคลากรทั้งหมด 7.12 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ       9. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน             10. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของสถาบันอุดมศึกษา             11.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา             12.ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต   4.3 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และรายงานให้ผู้บริหารทราบ       6.9 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา 19.ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา 2.15 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนิสิต   2.18 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนิสิต 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง       9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา   9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพนักศึกษา     9.1 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพนิสิต   9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพนิสิต   9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 7.ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 9.2 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน           6.1 ระดับความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน                


Kasetsart University Si Racha campus
199 M.6 Sukhumvitt T.Tungsukhla A.Si rachaCHOLBURI PROVINCE
db_Started : 01-06-2550, Comments & Suggestion to watchara.src@gmail.com
โทร ภายใน 2623