ชื่อรายงาน : รายชื่อหน่วยงานระดับคณะ เพื่อดูรายงานประจำปีคณะ รหัสรายงาน : U02
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ชื่อหน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
URL http://econ.src.ku.ac.th/economics/
Tel : 0-3835-2901-3, 0-3835-2846
Fax 0-3835-2901-2
คณบดี/ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาติ สุขารมณ์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 73 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 47 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 26 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
URL http://www.eng.src.ku.ac.th/
Tel : 0-3835-4849-52
Fax 0-3835-4849-52
คณบดี/ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 95 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 64 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 31 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
URL http://www.sci.src.ku.ac.th/newdesign/
Tel : 0-3835-4587-8
Fax 0-3835-4587
คณบดี/ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 92 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 62 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 30 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ
URL http://www.ms.src.ku.ac.th/
Tel : 0-3835-2380-2
Fax 0-3835-2380-2
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 142 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 92 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 50 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
URL http://www.imc.src.ku.ac.th
Tel : 0-38352606-10
Fax 0-38352607
คณบดี/ผู้บริหารนาย พล.ร.อ.สุพิทย์ อำนวย
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 53 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 38 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 15 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
URL http://offic.admin.src.ku.ac.th/
Tel : 0-3835-4580-4
Fax 0-3835-1169
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 292 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 32 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 260 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
URL http://www.src.ku.ac.th
Tel :
Fax 0-3835-4580-6
คณบดี/ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ชัยกุล
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 6 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 6 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ข้อมูลผลการดำเนินงานพ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
แผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 |พ.ศ. 2554 |
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2552 |พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554


Kasetsart University Si Racha campus
199 M.6 Sukhumvitt T.Tungsukhla A.Si rachaCHOLBURI PROVINCE
db_Started : 01-06-2550, Comments & Suggestion to watchara.src@gmail.com
โทร ภายใน 2623