สำหรับการทำงานบันทึกข้อมูล  
 

Part 1 : Data Management
การจัดการฐานข้อมูล และการกำหนดผู้ใช้งานให้กับระบบ

 

 
 

Part 3 : Faculty Login
การบันทึกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งจากคณะ และ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
  Part 4 : Personnel Login
ส่วนที่บุคลากรทุกคนใช้ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานด้วยตนเอง และใช้บันทึกข้อมูลภาระหน้าที่ และอื่นๆที่จำเป็น เข้าในฐานข้อมูลร่วมกับการบันทึกข้อมูล
 

 

User Name :
Password :
 
Faculty Login
Personnel Login

สำหรับบุคลากรที่ลืมรหัสผ่าน Click Here


Kasetsart University Si Racha campus
199 M.6 Sukhumvitt T.Tungsukhla A.Si rachaCHOLBURI PROVINCE
db_Started : 01-06-2550, Comments & Suggestion to watchara.src@gmail.com
โทร ภายใน 2623