โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System : FIS) สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
1. Requirement
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวมของการดำเนินงานตามพันธกิจในแต่ละด้านเกิดจากการทำงานของบุคลากรในทุกระดับ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน การรวบรวมผลการดำเนินงานทุกด้านเข้าไว้ในระบบสารสนเทศคณะ จะก่อให้เกิดผลดีในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล ตลอด จนการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากความร่วมมือในการดำเนินงานออกแบบระบบสาสนเทศ ของคณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของคณะ (FIS : Faculty Information System)
  ระบบสารสนเทศคณะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะ เช่น การจัดทำรายงานประจำปี รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลตามตัวชี้วัด กพร. การบริหารจัดการของหน่วยงาน และประกอบผลการดำเนินงานของบุคลากรแต่ละคน
    
  ระบบสารสนเทศแผนงานโครงการ เพื่อใช้ในการบริหารแผนงาน โครงการคณะ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยนำเข้า (Input) ติดตามกิจกรรมในแต่ละเดือนและการรายงานผล (Monitor process) และ ตรวจสอบผลผลิตหรือผลที่ได้จากโครงการ(output)
  ระบบจองห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใช้ห้องต่างๆ และเก็บเป็นฐานข้อมูล
  ระบบการประเมินผลการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ประเมินการสอนของอาจารย์
3. ลักษณะการทำงานของระบบ 
  ระบบสารสนเทศคณะ (FIS : Faculty Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่ทำงานในลักษณะ Web-Based Application โดยทำงานบนพื้นฐาน การทำงานร่วมกัน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแต่ละด้าน และบุคลากรทุกคนภายในองค์กรระดับคณะ มีการดำเนินงาน ใน 2 ระบบ คือ การบันทึกข้อมูล และการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศได้แก่
  1. ระบบประมวลผลข้อมูลในระดับคณะ (Transaction Processing System : TPS) เป็นระบบช่วยจัดแยกประมวลข้อมูล ที่เกิดจากเหตุการณ์ประจำวันของแต่ละคณะ เช่น กิจกรรม การให้บริการวิชาการ เป็นต้น
  2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) เป็นระบบที่นำสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำรายงาน ในลักษณะต่างๆ เพื่อการวางแผน และควบคุมการดำเนินงาน โดยสารสนเทศดังกล่าวได้มาจากระบบการประมวลผลข้อมูล (TPS) โดยการสร้างสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ ในรูปความถี่ และร้อยละ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
    • สารสนเทศ ส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detail Information )
    • สารสนเทศ ส่วนที่เป็นผลสรุป (Summary Information)
    • สารสนเทศ เพื่อการพยากรณ์ (Prediction Information)
    • สารสนเทศ กรณีเฉพาะ (Exception Information)
4. ส่วนประกอบการทำงานของระบบ
 

เป็นการพัฒนาการทำงานของระบบสารสนเทศคณะ (FIS : Faculty Information System) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งในส่วนของการบันทึกข้อมูล และการประมวลผลได้แบ่งการทำงานออกเป็น 6 ส่วนตามความรับผิดชอบในการทำงานคือ

Part 1 Data Management สำหรับการจัดการฐานข้อมูล และการกำหนดผู้ใช้งานให้กับระบบ มีผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบ

Part 2 Public Information เป็นส่วนการแสดงผลสารสนเทศ และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลในระบบ เพื่อให้ได้สารสนเทศทั้งในส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detail Information ) สารสนเทศส่วนที่เป็นผลสรุป (Summary Information) ในระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานในระบบคือ บุคคลทั่วไป

Part 3 Faculty Login แบ่งส่วนการบันทึกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) ส่วนการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งจากคณะ ใช้บันทึกผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะ เช่น ผลงานวิชาการ กิจกรรม งานวิจัย เป็นต้น 2) ส่วนการบันทึกของกลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบัณฑิต เป็นต้น ผู้ใช้งานคือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ได้รับสิทธิในการใช้งาน

Part 4 Personnel Login เป็นส่วนที่บุคลากรทุกคนใช้ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานด้วยตนเอง และใช้บันทึกข้อมูลภาระหน้าที่ และอื่นๆที่จำเป็น เข้าในฐานข้อมูลร่วมกับการบันทึกข้อมูลของ Part 3 ผู้ใช้งานคือ บุคลากรทุกคนที่ได้รับสิทธิในการใช้งาน

Part 5 Executive Information เป็นส่วนแสดงผลการประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็น สารสนเทศกรณีเฉพาะ (Exception Information) สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้เป็นสารสนเทศประกอบในการตัดสินใจในด้านต่างๆ และใช้ในการวางแผน ของมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานคือผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย หรือ ได้รับมอบหมาย (ไม่ได้ทำ เนื่องจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยไม่ได้นำระบบนี้ไปใช้ทั้งหมด)

Part 6 Faculty Information เป็นส่วนแสดงผลที่ได้รวบรวมสารสนเทศทั้งหมด และแสดงสารสนเทศเฉพาะคณะที่ Login เข้าไปในระบบ สำหรับผู้บริหารคณะ ใช้เป็นสารสนเทศประกอบในการตัดสินใจด้านการบริหารงานและ การวางแผนของคณะ ผู้ใช้งานคือผู้บริหารระดับคณะหรือได้รับมอบหมาย

5. Architecture
  ระบบสารสนเทศคณะ (FIS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราช ใช้สถาปัตยกรรมการทำงานแบบ Client/Server ซึ่งเครื่องแม่ข่าย (Server) ติดตั้ง ณ วิทยาเขตศรีราชา ชื่อ URL : http://158.108.102.12/ และ ผู้ใช้ทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Client) ที่อยู่ในระบบเครือข่าย Intranet ของมหาวิทยาลัย กระจายอยู่ในคณะต่างๆ หรือ ทำงานผ่านระบบ Internet ด้วย Modem ติดต่อ มายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังนั้นผู้ใช้งานทุกคนจึงต้องสามารถทำงานภายใต้ระบบเครือข่าย Internet หรือ Intranet ส่วนผู้ดูแลระบบจะทำงานผ่านทาง Internet (Remote Access) เพื่อ จัดการ และ บำรุงรักษาระบบ
 


Kasetsart University Si Racha campus
199 M.6 Sukhumvitt T.Tungsukhla A.Si rachaCHOLBURI PROVINCE
db_Started : 01-06-2550, Comments & Suggestion to watchara.src@gmail.com
โทร ภายใน 2623