สำหรับการแสดงข้อมูลเฉพาะกรณี  
 

Part 5 : Executive Information
เป็นส่วนแสดงผลการประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็น สารสนเทศกรณีเฉพาะ (Exception Information) สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้เป็นสารสนเทศประกอบ ในการตัดสินใจในด้านต่างๆ และใช้ในการวางแผน ของมหาวิทยาลัย

 

 
 

Part 6 : Faculty Information
เป็นส่วนแสดงผลที่ได้รวบรวมสารสนเทศทั้งหมด และแสดงสารสนเทศเฉพาะคณะที่ Login เข้าไปในระบบ สำหรับผู้บริหารคณะ ใช้เป็นสารสนเทศประกอบในการตัดสินใจ การวางแผนของคณะ

 

 

 

Keycode :
Login Status :
SWU Faculty
   


Kasetsart University Si Racha campus
199 M.6 Sukhumvitt T.Tungsukhla A.Si rachaCHOLBURI PROVINCE
db_Started : 01-06-2550, Comments & Suggestion to watchara.src@gmail.com
โทร ภายใน 2623