ระบบจองห้องพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สำหรับนิสิตใหม่)

รายการ

ประเภทห้อง 4 คน/ห้อง/เทอม
(ค่าหอ+ค่าประกัน)

ประเภทห้อง 2 คน/ห้อง/เทอม
(ค่าหอ+ค่าประกัน)

หมายเหตุ 8:40:57 PM
1.ปรับอากาศหญิง
อาคาร 6-8 ราคา 7,500+2,000=9,500
อาคาร 4-5 ราคา 5,900+2,000=7,900
11,800+2,000=13,800 (เต็ม)

* TCAS 1-2 กำหนดการจอง 9-27 พ.ค.65
** ไม่ชำระเงินตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (ถึง วันที่ 9-27 พ.ค. 65)
*** 1 คน จองได้ 1 ครั้งเท่านั้น ค่าประกันจ่ายเฉพาะแรกเข้า

2.พัดลมหญิง
อาคาร 7 ราคา 6,000+2,000=8,000
อาคาร 4 ราคา 4,750+2,000=6,750
ไม่มี
3.ปรับอากาศชาย
5,900+2,000=7,900
11,800+2,000=13,800 (เต็ม)
4.พัดลมชาย
4,750+2,000=6,750
ไม่มี
 

จองสำหรับนิสิตหญิง

นิสิตหญิง
ประเภท 4 คน/ห้อง/คน/เทอม
ประเภท 2 คน/ห้อง/คน/เทอม
ห้องพักหญิง
ปรับอากาศ
ห้องพักหญิง
พัดลม
-

 


จองสำหรับนิสิตชาย

นิสิตชาย
ประเภท 4 คน/ห้อง/เทอม
ประเภท 2 คน/ห้อง/เทอม
ห้องพักชาย
ปรับอากาศ
ห้องพักชาย
พัดลม
-

 
เบอร์ติดต่อหอพักนิสิต 065-716-2623