คู่มือนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

*สำหรับนิสิตใหม่การยื่นเอกสาร ให้อัพโหลดผ่านระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่เท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัยฯ หรือส่งไปที่บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น